Dziennik – 2016

Grudzień 2016

 • uczestniczyłem w seminarium metodycznym w Wyższej Szkole Biznesu
  w Dąbrowie Górniczej;
 • uczestniczyłem w panelu dyskusyjnym z udziałem Ministra Cyfryzacji podczas uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia Akademii Zarządzania IT w Administracji Publicznej prowadzonej przez fundację IT Leader Club pod patronatem Rektora Politechniki Warszawskiej;
 • zostałem powołany w skład Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji;
 • jako recenzent uczestniczyłem w obronie doktoratu mgr Anny Marszal Podejmowanie decyzji inwestycyjnych na giełdzie niemieckiej w oparciu o matematyczne metody analizy danych w ramach przewodu prowadzonego na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej;

Listopad 2016

 • zostałem członkiem Komitetu Organizacyjnego the International Conference on Communication, Management and Information Technology ICCMIT’17;
 • otrzymałem Medal Komisji Edukacji Narodowej;
 • Wydział Zarządzania z Krajową Szkołą Administracji Publicznej zorganizował konferencję „120 lat nauk o zarządzaniu”, na której wygłosiłem referat Zarządzanie ryzykiem w społeczeństwie ryzyka;
 • wręczałem nagrodę im. Prof. K.Bartla w trakcie Święta Nauk Ścisłych Akademii Górniczo-Hutniczej;
 • na konferencji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „TIPO” mój doktorant mgr inż. J.Stańczak i ja przedstawiliśmy referat Koncepcja metodyczna zarządzania projektami informatyzacji uczelni;
 • Wydział Zarządzania pod patronatem Prezesa UKE zorganizował konferencję „Digital Economy – Management, Innovation, Society & Technology”, na której prowadziłem panel dyskusyjny nt. cyberbezpieczeństwa;
 • na konferencji Uniwersytetu Szczecińskiego „Informatyka w zarządzaniu” z trzema doktorantami przedstawiłem referat Wyzwania naukowe informatyzacji uczelni publicznej;

Październik 2016

 • zostałem członkiem Komitetu Programowego the 20th International Conference on Business Information Systems – BIS 2017;
 • na konferencji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie „Zarządzanie publiczne” prof. T.Krupa i ja przedstawiliśmy 8 referatów zespołu Wydziału Zarządzania;
 • wraz z 3 doktorantami wziąłem udział w Konferencji Naukowej Doktorantów zorganizowanej przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową;

Wrzesień 2016

 1. obejmuję stanowisko Dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej na kadencję 2016-2020;
 2. na konferencji UTH w Radomiu „Logistyka w ratownictwie” wygłosiłem wykład inauguracyjny Zarządzanie kryzysowe z różnych perspektyw naukowych
 3. zostałem przewodniczącym Rady Centrum Informatyzacji PW
 4. na Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego w Zakopanem przedstawiłem referat Publiczne zarządzanie kryzysowe
 5. zostałem członkiem komitetu sterującego zespołu Instytutu Allerhanda, który opracowuje założenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym
 6. byłem członkiem komitetu naukowego 7th International Conference on Engineering, Project and Production Management (EPPM2016)
 7. zostałem członkiem Rady Programowej miesięcznika “Informacja w administracji publicznej” wydawanego przez CH Beck
 8. mój doktorant mgr inż. Andrzej Zajkowski otworzył przewód doktorski nt. Model doskonalenia jakości usług teleinformatycznych w uczelni publicznej

Sierpień 2016

 1. w wydawnictwie C.H.Beck ukazała się zbiorowa monografia pod red. prof. Teresy Czerwińskiej i prof. Krzysztofa Jajugi nt. „Ryzyko instytucji finansowych – współczesne trendy i wyzwania”, a w niej mój rozdział Zarządzanie ryzykiem operacyjnym instytucji finansowej;

Lipiec 2016

 1. w „Marketing i Rynek” nr 7 ukazał się artykuł Marka Kisilowskiego i mój nt. Odkrywanie ‘DNA’ logistyki społecznej – ujęcie fenomenologiczne
  i aksjologiczne;

Czerwiec 2016:

 1. mój doktorant mgr inż. Janusz Stańczak otworzył przewód doktorski nt. Zarządzanie projektami programu informatyzacji uczelni publicznej;
 2. wziąłem udział w konferencji „Szkoła Letnia Zarządzania” PAN z artykułem napisanym z Anną Kosieradzką nt. Publiczne zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań cywilizacyjnych oraz paradygmatów zarządzania;
 3. moja doktorantka mgr Iryna Rykowska otworzyła przewód doktorski nt. Wycena kapitału intelektualnego przedsięwzięć start-up;
 4. uczestniczyłem w pierwszym ogólnopolskim spotkaniu dziekanów wydziałów zarządzania uczelni technicznych;
 5. mój doktorant B. Zamara obronił pracę doktorską nt. Wykorzystanie metody oceny wartości funkcjonalnej w zarządzaniu publicznymi projektami inwestycyjnymi;

Maj 2016

 1. wraz z 3 doktorantami wziąłem udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów „Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami” organizowanej przez WSB w Dąbrowie Górniczej;
 2. w imieniu Wydziału Zarządzania PW uczestniczyłem w uroczystości nadania tytułu doktora hc Politechniki Śląskiej prof. Bogdanowi Nogalskiemu ;
 3. jestem członkiem zespołu Instytutu Allerhanda, który został wybrany przez MNiSW do opracowania założeń nowej ustawy o szkolnictwie wyższym;

Kwiecień 2016

 1. na konferencji „Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego” zorganizowanej przez Sejm oraz WAiNS PW A.Kosieradzka, K.Rostek i ja przedstawiliśmy referat Od zarządzania ryzykiem operacyjnym w gospodarce do logistyki społecznej i publicznego zarządzania kryzysowego;
 2. byłem gościem XX Kongresu Administratorów Bezpieczeństwa Informacji;
 3. na VIII Międzynarodowej konferencji AT-H w Bielsku „Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku” M.Kisilowski i ja przedstawiliśmy referat Odkrywanie ‘DNA’ logistyki społecznej – ujęcie fenomenologiczne
  i aksjologiczne;
 4. Kolegium Elektorów wybrało mnie na dziekana Wydziału Zarządzania PW na kadencję 2016-2020;

Marzec 2016

 1. na studiach podyplomowych Instytutu Nauk Prawnych PAN wygłosiłem wykład Zarządzanie organizacją a bezpieczeństwo informacji
 2. w „Przeglądzie Organizacji” nr 3/2016 ukazał się artykuł doc. dr inż. Marka Kisilowskiego i mój Poszukiwanie nowego paradygmatu publicznego zarządzania kryzysowego

Luty 2016

 1. mój doktorant mgr inż. Bartosz Zamara zamknął przewód doktorski nt. Wykorzystanie metody oceny wartości funkcjonalnej w zarządzaniu publicznymi projektami inwestycyjnymi;
 2. na seminarium Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji przedstawiłem referat Informatyzacja PW 2012-2016.

Styczeń 2016

 1. zostałem członkiem rady programowej studiów podyplomowych Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji Instytutu Nauk Prawnych PAN;
 2. na konferencji PAN „II Szkoła logistyki” przedstawiłem referat otwierający Odkrywanie ‘DNA’ logistyki społecznej – przesłanki potrzeby nowego jej zdefiniowania;
 3. w Polskim Komitecie Normalizacyjnym zostałem w imieniu PW członkiem KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności;
 4. na seminarium Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa PW przedstawiłem referat Potencjał naukowy Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.
Posted in Dziennik aktywności.